musíte
  • - dopis se seznamem příloh, a oznamování;
  • - prohlášení k soudu.
Guide
1
Pokud jsou podmínky nájmu nebytových prostor již uplynula a žádný z účastníků vyjádřil přání prodloužit nájemní vztah, je smlouva ukončena.
2
Předčasné ukončení nájmu nebytových prostor mohou po vzájemné dohodě pronajímatele a nájemce.Navíc, po vzájemné dohodě, a ani jedna ze stran, na rozdíl od smluvní vztah ukončit, je možné vypovědět smlouvu bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli dalších podmínek.
3
Pokud chcete vypovědět nájem nebytových prostor jednostranně, musí být přesně stanoveny podmínky předčasného ukončení nájmu ve smlouvě.Pokud se položky na předčasném ukončení smlouvy není, vyplývaj
í ze stávajících právních předpisů.Musíte oznámit pronajímateli nebo nájemci, aby předčasně ukončit smlouvu zasláním doporučený dopis se seznamem příloh, a DSN.Udělat to by mělo být nejpozději dva měsíce před ukončením smlouvy.
4
pronajímatel musí platit nájemci pokutu za předčasné ukončení smlouvy ve výši stejné odměny za nebytových prostor po dobu jednoho měsíce.V případě, že iniciátorem ukončení smlouvy je nájemce, zálohové platby za pronájem prostor se nevrací zpět.
5
bez varování, aby jednostranně ukončit smlouvu, můžete pouze na základě soudního rozhodnutí.Dostatečná deformace pro pozitivní rozhodnutí soudu bude: - využití prostor pro jiné účely uvedené ve smlouvě, - poplatky z prodlení k pronájmu - škody na majetku - převod prostor bez svolení majitele v podnájmu - porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy, - z jiných důvodů, kteréSoud považuje za dostatečné pro ukončení smlouvy.