Guide
1
identifikovat všechny zdroje elektrického obvodu.Zdroje Výkon napětí Pu = EI, kde E - aktuální hodnota zdroje EMF, a I - hodnota proudu, který teče přes tento zdroj.
2
Najděte algebraický součet pravomocí daných zdrojů.Pokud skutečný (pozitivní) směr toku proudu zdroje se shoduje s EMF, napájecího zdroje z pozitivní.V případě, že směr toku proudu zdroje je naproti EMF, napájecího zdroje z negativní.Chcete-li zjistit algebraický součet výkonu byla pozitivní a odečíst částku obdrženou od všeho negativního zdroje.
3
Určit síla odporovou odpor.Power v odporové
odporu Rn = (I ^ 2) * R, kde I - proud na odporu, R - odpor.Power rezistor je vždy pozitivní, protože síla vynaložená ve vytápěcích, bez ohledu na aktuální směru.
4
Najděte aritmetický součet výkonu rozptýleného v odporu odporová obvodu.Chcete-li se tato částka, sečíst hodnoty nalezené energie spotřebované přes každý odpor.
5
porovnat množství energie dodávané do zdroje napájení spotřebované odporem částku.V případě, že obvod je navržen správně, obě hodnoty částek, které mají být rovna navzájem.Dosaženo stav rovnováhy.Tato rovnice - rovnice rovnováhu sil pro daný elektrický obvod.