musíte
  • - váhy;
  • - rychloměr či radar;
  • - úhloměr.
Guide
1
určení hmotnosti těla s použitím vah nebo jakékoliv jiné metody.V případě, že tělo je na vodorovnou plochu (a to je nedůležité, to se pohybuje nebo je ve stavu klidu), reakční sílu, která se rovná gravitační síly působící na tělo.Chcete-li ji vypočítat, vynásobte tělesné hmotnosti na gravitačního zrychlení, která se rovná 9,81 m / s² N = m • g.
2
, když tělo se pohybuje po nakloněné rovině v úhlu k horizontální reakční síly, je v úhlu ke gravitační síle.Nicméně, bude kompenzovat pouze součást gravitační síly, která působí kolmo na nakloněné rovině.Pro výpočet podlahové reakční síly pomocí úhloměr pro měření úhlu roviny je na obzoru.Spočítejte podlaha reakční síly, znásobením hmotnosti pomocí gravitačního zrychlení a cosinus úhlu, při které letadlo obzoru je N = m • g • Cos (α).
3
V tomto případě, je-li tělo se pohybuje po povrchu, který je součástí kruhu o poloměru R, jako most kopeček síla reakce zohledňuje sílu, která působí ve směru do středu kruhu, se zrychlením,rovný dostředivá působící na tělo.Pro výpočet podlahy reakční síly v horní části, z gravitačního zrychlení odečíst mocnině rychlosti poměru poloměru zakřivení dráhy.
4
získat číslo, vynásobte hmotnost pohybujících se těles N = m • (g-v² / R).Rychlost se musí měřit v metrech za sekundu, a poloměr v metrech.V určitém zrychlení rychlost hodnotu od středu kruhu, může rovnat nebo dokonce vyšší než zrychlení volného pádu, na kterém místě spojky těla na povrch zmizet, takže, například motoristé je třeba pečlivě sledovat rychlost na těchto úsecích silnice.
5
Pokud je zakřivení směřuje dolů, a trajektorie těla je konkávní, pak vypočítá podlahy reakční síly, čímž se zrychlení volného pádu poměru druhé mocnině rychlosti a poloměru zakřivení dráhy, a dosaženém výsledku vynásobením tělesné hmotnosti N = m •(g + v² / R).
6
Znáte-li třecí síly a koeficientu tření, podlaha reakční síla vypočítá vydělením třecí síly faktorem N = FTR / μ.