Guide
1
Zhodnotit likviditu podniku je třeba rozdělit aktiva a závazky organizace na určité skupiny.

Aktiva jsou rozděleny do 4 skupin:
- A1 - všechna aktiva, která mohou být tzv absolutní likvidity (hotovost, bankovní účty a krátkodobé investice);
- A2 - aktiva, které mohou být implementovány rychle (dodávány a hotových výrobků, jakož i pohledávek);
- A3 - suroviny a polotovary zásob - to vše vyžaduje dostatečně dlouhou dobu, aby převést na hotovost;
- A4 - nelikvidní aktiva (hmotný majetek, nedokončený stavební projekty, stejně jako všechny dlouhodobé finanční investice organizace).

Závazky podobná aktiva jsou rovněž rozděleny do 4 skupin:
- P1 - krátkodobé závazky, j
ako jsou úvěry, u nichž splácení stal splatným;
- P2 - Střednědobé závazky - krátkodobé půjčky a úvěry;
- P3 - dlouhodobé úvěry;
- P4 - kapitál, který je vždy k dispozici organizace.
2
Zahájit analýzu podniků s likviditou kontrole váhy.Zbývající část organizace může být považován za zcela kapalina pouze v případě, že jsou splněny následující nerovnosti: všechny 4

1. A1 & gt;P1;
2. A2 & gt;P2;
3. A3 & gt;P3;
4. A4
3
vypočtená hodnota (současná likvidita), což naznačuje pozitivní platební organizace v blízké budoucnosti v době přezkumného času:

TL (běžné likvidity) = Σ (A1, A2) - å (P1,P2).
4
hodnotit budoucí likviditu společnosti na základě budoucích plateb a příjmů.

PL (perspektiva likvidita) = A3 - A3.
5
určení koeficientů, které umožňují posoudit solventnost organizace v okamžiku, stejně jako v blízké i dlouhodobém horizontu.

KTL (současný poměr) = Σ (A1, A2, A3) / Σ (P1, P2)

Tento poměr ukazuje, do jaké míry stávající závazky poskytnuté organizaci aktiv.V případech, kdy je hodnota menší než 1, říct o více než pasiv než aktiv.

Qr (Quick Ratio) = Σ (A1, A2) / Σ (P1, P2)

Toto hodnocení likvidity podniku vypovídá o tom, která část organizace je schopna plnit povinnosti v případě nouze, kdy není příležitost prodávat akcie.Ekonomové se doporučuje ponechat tento parametr větší než hodnota 0,8.

Kal (cash ratio) = A1 / Σ (P1, P2)

Tento parametr udává, kolik dluhu je firma schopna splácet v blízké budoucnosti.Koeficient nesmí klesnout pod hodnotu 0,2.
Zdroje:
  • Více o solventnosti a likvidity
  • likvidity výrobku firmy