musíte
  • - schopnost znalosti či geometrických a fyzikálních parametrů kondenzátoru;
  • - znalost energie nebo náboje na kondenzátoru.
Guide
1
Najděte napětí mezi deskami kondenzátoru, pokud víte, aktuální hodnotu svého akumulované energie, jakož i na jeho schopnosti.Energie uložená kondenzátorem může být vypočtena podle vzorce W = (C ∙ U²) / 2, kde C - kapacitu, a U - napětí mezi deskami.To znamená, že hodnota napětí může být získána jako druhá odmocnina dvojnásobku hodnoty energie dělený kapacitní.To znamená, že se rovná: U = √ (2 ∙ W / C).
2
energie uložená kondenzátor může být rovněž vypočtena na základě hodnoty uzavřeného náboje (množství elektř
iny), a napětí mezi elektrodami.Vzorec, který definuje vztah mezi těmito parametry je ve tvaru: W = q ∙ U / 2 (kde q - za poplatek).Proto, protože věděl, energii a nabíjet kondenzátor, může vypočítat napětí mezi jejími deskami podle vzorce: U = 2 ∙ W / q.
3
Protože náboj na kondenzátoru je úměrná jak přiloženého napětí na jeho talíři a kapacity (je definována vzorcem q = C ∙ U), pak s vědomím náboj a kapacitní, a napětí lze nalézt.V souladu s tím, pro výpočet podle následujícího vzorce: U = q / C
4
Pro napětí na kondenzátoru se známými geometrických a fyzikálních parametrů, nejprve vypočítat jeho kapacitu.Pro jednoduché paralelní deskového kondenzátoru se skládá ze dvou vodivých desek oddělených dielektrikem, je vzdálenost mezi nimiž je zanedbatelné ve srovnání s jejich rozměry, kapacitní odpor může být vypočtena ze vzorce: C = (ε ∙ ε0 ∙ S) / d.Zde, d - je vzdálenost mezi deskami, a S - plocha těchto látek.Hodnota ε0 - dielektrickou konstantou (konstanta rovná 8,8542 • 10 ^ -12 F / m), ε - relativní dielektrickou konstantou prostoru mezi deskami (můžete učit od fyzické adresáře).Výpočet kapacity, vypočítat napětí jedné z metod popsaných v krocích 1-3.